Privacybeleid SCHOEFFAERTS INTERIEUR & AFWERKING

A. Inleiding

Schoeffaerts Afwerking & Interieur bvba, met maatschappelijke zetel te 3590 Diepenbeek, Duifhuisweg 10, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE 04770.472.206 hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.

Deze Privacy Policy informeert u over de wijze en reden van verzameling en verwerking van persoonsgegevens.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord.

B. Toepassingsgebied

De Privacy Policy heeft betrekking op alle diensten en, in het algemeen, alle activiteiten van Schoeffaerts Afwerking & Interieur.

C. Verwerkingsverantwoordelijke – verbintenissen

Schoeffaerts Afwerking & Interieur bvba, met maatschappelijke zetel te 3590 Diepenbeek, Duifhuisweg 10, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE 04770.472.206, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteert Schoeffaerts Afwerking & Interieur de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort: GDPR) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

D. Persoonsgegevens

Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot Schoeffaerts Afwerking & Interieur, deelt u ons de volgende persoonsgegevens mee: uw identiteits- en contactgegevens (naam, aanspreektitel, adres, e-mailadres, telefoonnummer en/of GSM-nummer).
Voor bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen (elektronische aanwezigheidsregistratie, 30bis-aangifte van werken), kan het zijn dat u ons bijkomende gegevens dient te bezorgen om uw aanwezigheden te registreren (zoals E-ID-gegevens, Limosanummer).

Schoeffaerts Afwerking & Interieur wijst u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u haar verstrekt en dat zij vertrouwt op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoekt zij u dit per kerende te melden.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking eraan.

E. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

1) Klantgegevens

In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelt en verwerkt Schoeffaerts Afwerking & Interieur de identiteits- en contactgegevens van haar klanten en opdrachtgevers, haar personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met klanten, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of het gerechtvaardigd belang.

2) Gegevens van leveranciers en onderaannemers

Schoeffaerts Afwerking & Interieur verzamelt en verwerkt de identiteits- en contactgegevens van haar leveranciers en onderaannemers, evenals eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannemers, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie, de 30bis-aangifte van werken, de aanwezigheidslijst of andere verplichtingen, … enz.) en/of het gerechtvaardigd belang (zoals voor direct marketing). Voor de elektronische aanwezigheidsregistratie worden in voorkomend geval tevens de E-ID-gegevens of het Limosanummer verwerkt. Voor direct marketingactiviteiten per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events) zal steeds de toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.

3) Gegevens van personeel 

Schoeffaerts Afwerking & Interieur verwerkt de persoonsgegevens van haar werknemers in het kader van het personeelsbeheer en de loonadministratie. Gelet op de specifieke aard ervan, wordt deze verwerking meer uitgebreid geregeld in een Policy Gegevensbescherming voor werknemers.

4) Andere gegevens

Naast de gegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers en personeel verwerkt Schoeffaerts Afwerking & Interieur ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van haar activiteiten, direct marketing en public relations. De rechtsgrond is het gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

F. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door Schoeffaerts Afwerking & Interieur bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die zij met u heeft.

Klantengegevens en gegevens van leveranciers of onderaannemers zullen in elk geval na een termijn van tien jaar na de beëindiging van de overeenkomst of het project uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die Schoeffaerts Afwerking & Interieur op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

G. Rechten

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

  • Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die Schoeffaerts Afwerking & Interieur over u heeft en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
  • Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
  • Recht op gegevenswissing of beperking: u heeft het recht om Schoeffaerts Afwerking & Interieur te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Schoeffaerts Afwerking & Interieur kan de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor haar noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of het gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u aan Schoeffaerts Afwerking & Interieur heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
  • Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor Schoeffaerts Afwerking & Interieur noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of het gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
  • Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien Schoeffaerts Afwerking & Interieur hiervoor over een andere rechtsgrond beschikt.
  • Automatische beslissingen en profilering: Schoeffaerts Afwerking & Interieur bevestigt dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot de zaakvoerder(s). De contactpersoon hiervoor is: Eveline Beeken (info@schoeffaerts.be)

Schoeffaerts Afwerking & Interieur stelt alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen deze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

H. Derden

Bepaalde persoonsgegevens die door Schoeffaerts Afwerking & Interieur worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals de IT-leverancier, boekhouder, revisor, evenals door de overheid (bijvoorbeeld bij de 30bis-aangifte van werken of de elektronische aanwezigheidsregistratie).

Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (Afgekort: EER). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer Schoeffaerts Afwerking & Interieur geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zou worden, haar activiteiten zouden worden overgedragen of indien zij failliet verklaard zou worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Schoeffaerts Afwerking & Interieur zal in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

Schoeffaerts Afwerking & Interieur zal uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

I. Technische en organisatorische maatregelen

Schoeffaerts Afwerking & Interieur neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Schoeffaerts Afwerking & Interieur aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

J. Toegang door derden

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verleent Schoeffaerts Afwerking & Interieur toegang tot uw persoonsgegevens aan haar werknemers, medewerkers en aangestelden. Zij garandeert een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

K. Bijkomende informatie

Indien u na het lezen van deze Privacy Policy nog verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwekring van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met Eveline Beeken of per e-mail melden (info@schoeffaerts.be).

Sluiten

Opgelet!

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfgedrag te verbeteren.
Bepaalde functionaliteiten zijn afhankelijk van deze cookies.
Indien u meer informatie wilt over onze cookie policy kan dat door deze pagina te raadplegen.