Algemene voorwaarden


1. De contractuele relatie tussen aannemer, SCHOEFFAERTS AFWERKING EN INTERIEUR, en de klant wordt volledig beheerst door onderhavige verkoops- en aannemingsvoorwaarden, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.
Zo er uitdrukkelijk en schriftelijk de voorkeur wordt gegeven aan de algemene voorwaarden van de klant, blijven de algemene voorwaarden van de aannemer gelden op aanvullende wijze.

2. De in de offertes vermelde eenheidsprijzen (exclusief BTW, inclusief materialen) zijn geldig voor een maand, tenzij schriftelijk anders vermeld.
De meetstaat betreft een voorlopige raming. Tenzij de meetstaat / offerte uitdrukkelijk schriftelijk vermeld ‘netto opmeting’, worden ramen en deuren vol gemeten: d.w.z. dat zij niet in mindering worden gebracht bij de bepaling van de oppervlakte van de muren.
De facturatie zal gebeuren op basis van de opmeting van de werkelijk gepresteerde werken tijdens de uitvoering ervan.

3. Eventuele retouches (d.w.z. kleine afwerkingen die niet konden gebeuren tijdens de hoofdwerkzaamheden) zijn niet in de prijs begrepen en worden uitgevoerd in regie.

4. Alle overeengekomen prijzen zijn steeds exclusief BTW en alle mogelijke taksen. Taksen, BTW en belastingen van welke aard ook aangaande de geleverde werken zijn steeds ten laste van de klant.

5. Enkel bestellingen bevestigd door de klant binnen een maand na offertedatum zijn bindend voor de aannemer.
De klant kan zijn bestelling enkel bevestigen door schriftelijk de offerte ondertekend terug te zenden. Bij gebreke aan een tijdige en schriftelijke bevestiging kan de aannemer de bestelling weigeren of als geannuleerd beschouwen.

6. Eventuele uitvoeringstermijnen vermeld in de offertes of aannemingsovereenkomsten gelden enkel ten indicatieve titel: vertraging in de levering en/of de uitvoering en niet-naleving van de vermelde termijnen geven nimmer recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7. Indien bij de oplevering door een onafhankelijk deskundige bepaald wordt dat aan de door de aannemer uitgevoerde werken bepaalde correcties dienen te gebeuren, zal de aannemer deze binnen de 8 dagen na oplevering corrigeren.

8. Behoudens uitdrukkelijk en gemotiveerd protest, bij aangetekend schrijven en zulks binnen de acht dagen na factuurdatum, wordt de factuur onherroepelijk als aanvaard beschouwd.

9. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn alle facturen contant betaalbaar. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling binnen de acht dagen na factuurdatum is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten van 10% verschuldigd op het factuurbedrag alsook een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van € 125,00.

De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen factuur maakt alle niet-vervallen facturen opeisbaar. Verwijlintresten aan 10% zijn verschuldigd vanaf het ogenblik waarop de niet-vervallen facturen opeisbaar worden alsook is er een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 125,00.

10. Ingeval van annulatie van de overeenkomst door de klant dient de klant, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de aannemer te vergoeden voor de reeds gemaakte kosten en geleverde prestaties alsook een forfaitaire schadevergoeding van 20% te betalen, zulks onverminderd het recht van de aannemer om zijn eventuele hogere schade te bewijzen. Ingeval van annulatie van de overeenkomst door de aannemer, zonder rechtsgeldige reden en nadat de aannemer, na ingebrekestelling om de uitvoering van de overeenkomst aan te vatten, hierop niet binnen redelijke termijn ingaat, is de aannemer alsdan een forfaitaire schadevergoeding van 20% verschuldigd.

11. De aannemer heeft het recht om de uitvoering van zijn verbintenissen voortvloeiende uit de overeenkomst of andere lopende overeenkomsten tussen partijen met onmiddellijke ingang op te schorten of uit te stellen indien de klant zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet naleeft door bijvoorbeeld doch niet beperkt tot het niet betalen van een vorige afwerkpost.

Indien de klant binnen een termijn van 10 werkdagen geen gevolg geeft aan de aangetekende ingebrekestelling van de aannemer om aan de betalingsverplichtingen of andere verplichtingen te voldoen of ingeval van kennelijk onvermogen en/of faillissement van de klant, heeft de aannemer het recht om, hetzij de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, hetzij tot buitengerechtelijke ontbinding over te gaan, hetzij de gedwongen tenuitvoerlegging van de overeenkomst te vragen, dit alles zonder ingebrekestelling en onverminderd het recht van de aannemer op vergoeding voor de reeds gemaakte kosten en geleverde prestaties alsook onverminderd het recht op schadevergoeding van de aannemer bij (vroegtijdige) beëindiging van de overeenkomst. Deze schadevergoeding wordt forfaitair begroot op 20% van het overeengekomen aannemingsbedrag, onverminderd het recht van de aannemer om zijn eventuele hogere schade te bewijzen

De klant heeft enkel het recht om de overeenkomst met de aannemer te ontbinden ingeval van fraude, bedrog, opzettelijke fout of zware fout in hoofde van de aannemer. Indien de klant zijn ontbindingsrecht wenst uit te oefenen dan dient hij de aannemer daarvan per aangetekende brief in kennis te stellen binnen een redelijke termijn nadat hij op de hoogte was van de omstandigheid die tot de ontbinding aanleiding heeft gegeven.

12. De aannemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht of vertragingsoorzaken, waaronder onder meer wordt begrepen: elke gebeurtenis waar de aannemer redelijkerwijze geen controle over heeft, inbegrepen maar niet beperkt tot stakingen, lock-out, onderbrekingen in het transport en de distributie, oorlogsdaden, brand, verordeningen of voorschriften van de regering of de administratie, het niet kunnen verkrijgen van aardgas en/of andere brandstoffen of leveringen, uitval van systemen, vrieskoude waardoor de werken moeten worden stilgelegd, storm, onweer, wateroverlast of andere weersomstandigheden die de stopzetting of onderbreking van de werken noodzakelijk maken, vertragingen bij de leveranciers of alle andere factoren of oorzaken die buiten de wil van de aannemer voorvallen en die de aannemer mits redelijke inspanningen niet kan voorkomen of vermijden, waardoor de uitvoering van zijn verbintenissen wordt bemoeilijkt of vertraagd.

Partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen leveren, teneinde de uitvoering van de overeenkomst zo spoedig mogelijk voort te zetten of aan te vatten. Ingeval de periode van noodsituatie of overmacht langer dan 3 maanden duurt, heeft elk van de partijen de mogelijkheid om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven zonder dat een schadevergoeding kan worden geëist. De klant is alsdan wel gehouden tot vergoeding van de tot dat tijdstip geleverde prestaties en gemaakte kosten.

13. Klachten betreffende de niet-conformiteit van de uitgevoerde werken dienen uiterlijk binnen 8 dagen na de uitvoering van de werken in geval van zichtbare gebreken en binnen twee maanden na ontdekking in geval van verborgen gebreken, bij aangetekend schrijven met gedetailleerde opgave van de gebreken te worden meegedeeld aan de aannemer, bij gebreke waaraan elke klacht als onontvankelijk wordt beschouwd.

De ingebruikname zonder voorbehoud geldt als aanvaarding van de zichtbare gebreken.

Iedere aanspraak van de klant tot schadevergoeding op grond van lichte verborgen gebreken lastens de aannemer vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van twee jaar vanaf de dag waarop de klant het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld.

Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is de aannemer niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is de buitencontractuele aansprakelijkheid van de aannemer jegens de klant te allen tijde beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering die door de aannemer werd afgesloten. Voor wat betreft de contractuele aansprakelijkheid blijft dit beperkt tot het bedrag van de bevestigde offerte.

14. De gehele of gedeeltelijke nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden, heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bedingen en evenmin op de geldigheid of afdwingbaarheid van dat deel van het desbetreffende beding dat niet nietig of onafdwingbaar is. In dergelijk geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om de nietige, ongeldige en/of niet afdwingbare bepaling te vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het dichtst aanleunt bij de inhoud en geest van het oorspronkelijk beding.

15. De contractuele relatie tussen aannemer en klant wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting die uit de contractuele relatie tussen aannemer en klant kan voortspruiten, behoort, naargelang het geval, tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Hasselt dan wel van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt.
Sluiten

Opgelet!

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfgedrag te verbeteren.
Bepaalde functionaliteiten zijn afhankelijk van deze cookies.
Indien u meer informatie wilt over onze cookie policy kan dat door deze pagina te raadplegen.